Jak získat příspěvek

Úvod » O Zelené energii » Jak získat příspěvek

Podmínky žádosti o finanční příspěvek z prostředků Zelené energie

Základní podmínkou pro získání podpory z Fondu Zelené energie je neziskový charakter projektu. Peníze nesmí být použity ke komerčním účelům. Žádosti musí obsahovat podrobný popis nebo stavební projekt společně s harmonogramem realizace. V případě výzkumu a vzdělávání je také třeba popsat přínos pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a pozitivní dopady na životní prostředí.

Žadatelé z řad neziskových organizací, škol, samospráv a vědeckých institucí podávají žádosti na formuláři Žádost o příspěvek z prostředků Zelené energie, který je k dispozici ke stažení zde.

Oblasti podpory a podmínky

Prostředky Zelené energie lze využít na podporu konkrétních projektů v následujících oblastech:

1) Výzkum

Projekty

zaměřené na zvýšení potenciálu obnovitelných zdrojů (voda, vítr, biomasa, slunce, geotermální energie a další), uplatnění nových technologií a zlepšování technologických procesů využívajících obnovitelné zdroje energie. Přednost dostanou inovativní projekty, jejichž výsledky budou okamžitě využitelné.

Žadatelé

vědecko-výzkumná pracoviště, odborné, střední a vysoké školy.

Poskytovaná podpora

až 1 milion korun na jeden projekt.

2) Osvěta a vzdělávání

Projekty

Odborné kurzy, semináře, vydávání informačních materiálů, instalace modelů obnovitelných zdrojů energie ve vzdělávacích zařízeních pro studijní účely a budování ekologických informačních center. Posuzovat se bude míra přispění k ekologické výchově a osvětě, zapojení veřejnosti a konkrétní přínos k využívání obnovitelných zdrojů v regionu.

Žadatelé

školy, občanská sdružení, nadace, obce a kraje

Poskytovaná podpora

až 500 000 korun na jeden projekt.

3) Výstavba nových zdrojů využívajících OZE

Projekty

Výstavba a rekonstrukce zařízení s cílem zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla a elektřiny. Jde o zařízení, jako jsou solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, bioplynové stanice, větrné elektrárny apod.. Podporu mohou získat i zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné nebo elektrické energie. Projekty musí být společensky a ekonomicky užitečné a pomáhat zlepšovat životní prostředí.

Žadatelé

občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, obce a samosprávné celky, ústavy sociální péče, domovy důchodců a školy.

Poskytovaná podpora

až 1 milion korun na jeden projekt.

Podávání žádostí

Pokud chcete požádat Zelenou energii o finanční příspěvek na váš projekt, vyplňte formulář „Žádost o příspěvek z prostředků Zelené energie“ (formulář je k dispozici zde) a spolu s níže uvedenými podklady zašlete doporučeně na adresu: ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4., 120. Na obálku uveďte heslo „Zelená energie“. 

Potřebné podklady – přílohy žádosti

  • popis projektu a časový harmonogram
  • popis činnosti žadatele
  • očekávané zdroje financování
  • rozpočet projektu
  • seznam doporučení
  • souhlas se zveřejněním projektu
  • dokumenty o registraci
  • projekt pro stavební povolení s vyjádřeními dotčených orgánů (jen u investičních akcí)

Po uskutečnění podpořeného projektu žadatel Radě Zelené energie odevzdá Závěrečnou hodnotící zprávu, která musí obsahovat podrobné informace o průběhu akce, o případných změnách v projektu a o využití poskytnutých finančních prostředků.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte

E-mail: zelenaenergie@cez.cz

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Žádost o příspěvek z prostředků Zelené energiedoc181 kB
Záverečná hodonotící zprávadoc68 kB
Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: