Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací

Úvod » O Zelené energii » Podporované projekty » V roce 2007 » Výzkum » Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací

Bioplyn má budoucnost

Zelená energie pomáhá vybudovat laboratoř na podporu bioplynových stanic

  Ing. Tomáš Vítěz Ph.D a profesor Bořivoj Groda zpracovávají výsledky z bioplynové laboratoře. (foto Merta)

Ing. Tomáš Vítěz Ph.D a profesor Bořivoj Groda zpracovávají výsledky z bioplynové laboratoře. (foto Merta)

Projekt Celorepublikové referenční laboratoře bioplynových transformací podpořený z Fondu Zelené energie dává na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně vzniknout v českém prostředí ojedinělému centru. Laboratoř, jíž zaštiťuje tamní Ústav zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky, bude už od prvních dnů roku 2008 poskytovat potřebnou odbornou pomoc provozovatelům bioplynových stanic ze všech koutů republiky.

„Na naši laboratoř se budou moci obracet všichni provozovatelé bioplynových stanic i ti, kteří ji chtějí vybudovat, ať už ze soukromého, nebo veřejného sektoru, kteří budou stát o optimalizaci jimi užívaných substrátů a vstupních surovin,“ vysvětluje hlavní předmět činnosti referenční laboratoře řešitel projektu, profesor Bořivoj Groda. „V posledních měsících a letech pozorujeme nárůst množství výrobců bioplynu, objevují se především v resortu zemědělství a potravinářství, kde vzniká převážná část substrátů použitelných pro metanogenezi. Každá stanice je trochu jiná, má jiné potíže a ‚dětské nemoci‘. Odborná analýza vstupních surovin může pomoci provozovatelům dosáhnout maximálního možného výnosu, najít pro každého uživatele specifické optimální složení.“

Odborná pomoc i primární výzkum

 Ing. Tomáš Vítěz Ph.D, který se projektu účastní od počátku, měří PH jednoho ze zkoumaných vzorků. (foto Merta)

Ing. Tomáš Vítěz Ph.D, který se projektu účastní od počátku, měří PH jednoho ze zkoumaných vzorků. (foto Merta)

Odborná pomoc bioplynovým stanicím bude jistě tvořit nejviditelnější část práce laboratoře, ambice jejích zřizovatelů ale pochopitelně čistě poradenskou činnost překračují: „Úroveň našeho poznání o principech procesního řízení metanogeneze je stále velmi nedostatečná a chceme-li v budoucnu naplno využívat energie z obnovitelných zdrojů, musíme se pokoušet tato nezmapovaná místa odkrývat. Všechna získaná data by měla vytvořit podklady pro databázi substrátů a surovin. Naším cílem je na základě mnoha provedených analýz vysledovat tzv. ‚řídící veličiny’. Rozpoznání těchto veličin je nezbytným krokem k tomu, abychom jednou byli schopni ovládat proces zpracování bioplynu v reálném čase, ne v laboratorních podmínkách, ale přímo v provozu.“

Zaštítění laboratoře Mendelovou univerzitou dává napovědět, že vznikající pracoviště bude plnit svoji roli i v rámci vysokoškolské výuky. Kromě již akreditovaného bakalářského i magisterského oboru „Technologie odpadů“ pracuje tým pedagogů na přípravě nového studijního programu „Technologie obnovitelných zdrojů energie“. V kurikulech obou těchto programů má bioplynová laboratoř své nezpochybnitelné místo. Na svých výzkumných pracích budou v laboratoři pracovat diplomanti, doktorandi i mladí učitelé a vědečtí pracovníci. Spolupráce s Ústavem využití plynu a Ústavem chemie pak přinese další možné uplatnění.

Velkoobjemový a experimentální reaktory

Peněžní prostředky získané před několika měsíci z grantu Zelené energie Skupiny ČEZ přípravy referenční laboratoře výrazně urychlily. Celý projekt se dal do pohybu, byla provedena výběrová řízení na dodavatele technického vybavení a objednána zařízení pro analýzu. Více než tři měsíce před spuštěním „plného“ provozu laboratoře jsou již v prostorách nedávno vzniklé nízkoenergetické budovy připraveny nejdůležitější součásti výbavy bioplynové laboratoře, testovací reaktory. Jedná se o svého druhu unikáty, zakázkově vyráběné experimentální reaktory o objemu 100 dm2 a testovací reaktor 100 m3. „V České republice se už určité analýzy substrátů pro bioplynová pracoviště provádějí, vznikají však v nedostačujících podmínkách, jejich výsledky nejsou laboratorně ověřitelné a leckdy dokonce ani opakovatelné. Naše laboratoř zejména díky moderním přístrojům pro analýzu a velkoobjemovému reaktoru nabídne nesrovnatelně přesnější a relevantnější výsledky,“ upřesňuje výhody vznikajícího centra Bořivoj Groda.

Od ledna v plném provozu

 Profesor Bořivoj Groda ukazuje základ laboratoře, velkoobjemové výzkumné reaktory. (foto Merta)

Profesor Bořivoj Groda ukazuje základ laboratoře, velkoobjemové výzkumné reaktory. (foto Merta)

Do „ostrého“ provozu by měla bioplynová laboratoř vstoupit se začátkem roku 2008. Jaké úkoly je do té doby ještě zapotřebí dokončit? „Ještě čekáme na některé poslední části měřicích zařízení pro analýzu. Potom bude samozřejmě nutné celou soustavu sestavit a začít zkoušet. Celý měsíc prosinec bychom chtěli věnovat startovací fázi, tedy testovacímu provozu laboratoře. V neposlední řadě pak musí proběhnout zaškolení pracovníků na nové přístroje a zařízení,“ popisuje plány na letošní podzim a zimu odborný asistent Ing. Tomáš Vítěz Ph.D, který je spolu s profesorem Grodou u projektu bioplynové laboratoře od samého počátku.

Budoucnost „obnovitelné“ energie

V České republice se zastoupení energie získávané z obnovitelných zdrojů pohybuje mezi 4 a 5 procenty, výnos Evropské unie však stanovuje k roku 2010 plán překročit v tomto ukazateli o deset procent. Profesor Groda je k možnosti naplnění tohoto cíle spíše skeptický, zdůrazňuje ale nutnost plného nasazení: „Obávám se, že ČR na tento cíl za tři roky nedosáhne, je ale nezbytné vyvinout v tomto směru maximální úsilí. Vždyť kupříkladu u našich jižních sousedů v Rakousku představuje už dnes zastoupení energie z obnovitelných zdrojů více jak 30 procent a existuje mikroregion (v Murecku), produkující 169 % zelené energie. Fosilní zdroje energie se v příštím století vyčerpají, musíme se proto naučit využívat jiné zdroje.“

Nahoru
Menu:
Hledat:
Hlavní navigace: